Grymyr oppvekstsenter ble startet høsten 2023, og her går det barnehagebarn fra ett år, helt opp til skoleelever på 7. trinn. Skolen drives gjennom fådeltpedagogikk, noe som betyr at trinn er slått sammen til større læringsmiljøer.

Læringsmiljø 1: 1.-2. trinn

Læringsmiljø 2: 3.-4. trinn

Læringsmiljø 3: 5.-7. trinn

For å sikre progresjon og kontinuitet i skoleløpet, praktiserer vi rullerende årsbytteplaner i fagene.

 

Visjon og verdier

Vår visjon er "Rom for alle - blikk for den enkelte". 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 trådte i kraft 1. august 2020. Planverket beskriver hvilke verdier Grymyr skole er forpliktet å jobbe etter og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for vår praksis knyttet til læring, utvikling og danning. 

Verdiene vi skal jobbe etter blir gjort rede for i det som kalles "overordnet del" i læreplanen. Den kan leses i sin helhet på Udir.no. Disse verdiene er:

  • menneskeverdet
  • identitet og kulturelt mangfold
  • kritisk tenkning og etisk bevissthet
  • skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • respekt for naturen og miljøbevissthet
  • demokrati og medvirkning

Verdiene skal gjennomsyre det pedagogiske arbeidet på alle trinn. Ansatte må omsette verdiene til sin praksis. 

Prinsipper for skolens praksis er:

  • et inkluderende læringsmiljø
  • undervisning og tilpasset opplæring
  • samarbeid mellom hjem og skole
  • profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Prinsippene jobber vi med kontinuerlig gjennom å planlegge og evaluere undervisningen. Utvikling av skolen og vår praksis skjer gjennom profesjonsfellesskap for hele personalet, for lærere og for assistenter.