Vi i Gran kommune er opptatt av at elevene skal få realisert sitt potensial for å lære. Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene. Hvis en elev er mye borte fra den obligatoriske opplæringen, kan dette få negative konsekvenser for videre skolegang. Vi kan se nær sammenheng mellom fravær og senere frafall i skolen.

Hvert skoleår består av 190 skoledager. Hvis en elev er borte ti undervisningsdager hvert skoleår, det vil si én dag per måned fra august til juni, utgjør dette et halvt års skolegang i løpet av grunnskolen. Dette vil være uheldig for de fleste elever.

Gran kommune ønsker derfor å informere og presisere hvilke retningslinjer som gjelder for fravær og permisjon i grunnskolen. Bestemmelsene nedenfor er i hovedsak hentet fra opplæringsloven med tilhørende forskrift.

Fravær og permisjon i grunnskolen

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det betyr at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær. Foreldre plikter å melde fra om fravær og å søke permisjon ved fravær.

1 Dokumentert fravær

1.1. Kortere fravær og sykdom: Når en elev er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse o.l., regnes dette som dokumentert fravær dersom det leveres melding om årsaken til fraværet fra foreldrene eller sykemelding fra lege. Dersom det er mulig, skal melding leveres på forhånd. Kontaktlærer kan gi fri fra enkelttimer.

1.2 Andre trossamfunn: Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjonen. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

1.3 Permisjon i inntil to uker, jf. Opplæringsloven § 2‐11: Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes til rektor i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden. NB! Gran kommune mener at det vanligvis ikke er forsvarlig å gi elever permisjon i ukene fra skoleårets start til høstferien på 1. og 8. årstrinn samt siste semester på 10. årstrinn. Deltakelse på nasjonale prøver er som hovedregel obligatorisk for alle elever på 5., 8. og 9. trinn, og Gran kommune mener følgelig at det ikke er forsvarlig å gi elever permisjon når disse foregår. Det er også sterkt ønskelig at elevene deltar på heldagsprøvene på ungdomsskolen.

Skolen legger til grunn at permisjonen er avklart mellom foresatte når søknaden mottas. Vedtak om permisjon blir sendt til begge foresatte. 

2 Udokumentert fravær

2.1 Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.

2.2 Stort fravær som ikke kan dokumenteres, kan ha betydning for karakteren i orden på ungdomsskolen. 

3 Føring av fravær på vitnemålet

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær eleven har, føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Det går ikke fram på vitnemålet hvorvidt fraværet er dokumentert eller udokumentert.

3.1 Stryking av fravær En elev kan kreve at inntil 10 skoledager til sammen per skoleår ikke føres på vitnemålet. Dette gjelder i følgende tilfeller:

a) Dersom elevens fravær skyldes helsegrunner, varer lenger enn tre dager og er dokumentert med legeerklæring, kan fraværet strykes fra og med fjerde dagen. Dersom en elev har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og leverer legeerklæring om risiko for fravær som følge av dette, kan fraværet bli strøket fra første fraværsdag.

b) Dersom elevens fravær skyldes innvilget permisjon etter søknad fra foreldrene. For at slikt fravær skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet, må fraværet være av minst en dags varighet. Det er ingen automatikk i stryking av fravær nevnt i punkt a og b. Foreldrene må sende skriftlig søknad til rektor om å få strøket fraværet. Dette må gjøres senest innen 1. juni avgangsåret for at fraværet ikke skal komme med på vitnemålet.

3.2 Vedlegg til vitnemålet Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når årsaken til fraværet er dokumentert. Det understrekes at eleven eller foreldrene selv må kreve at årsaken føres på et vedlegg til vitnemålet og at det er eleven eller foreldrene som har ansvaret for å fremskaffe dokumentasjon av årsaken til fraværet. Dette må gjøres senest 1. juni i avgangsåret.