I arbeidet med barnehage- og skolestruktur skal vi undersøke hvilke kommunale barnehager og hvilke barneskoler vi fortsatt skal ha i framtida. Når det gjelder skolene, er det særlig disse fem vi vil se nærmere på:

  • Jaren
  • Moen
  • Sanne
  • Fredheim
  • Grymyr

Per i dag ønsker vi å beholde disse skolene:

  • Bjoneroa skole
  • Brandbu barneskole
  • Trintom skole
  • Brandbu ungdomsskole
  • Gran ungdomsskole

Vi har i løpet av de siste ti årene bygd to nye barneskoler; Brandbu barneskole og Trintom skole, og vi har renovert Brandbu ungdomsskole og Bjoneroa skole. Vi har ikke plass til å samle ungdomsskoleelevene på én skole – derfor foreslår vi ikke endringer ved disse skolene. Vi ønsker å beholde skoletilbudet i Bjoneroa, på grunn av avstand til nærmeste skole. Her bør vi se på mulighet for samarbeid og samdrift mellom barnehagen og skolen. 

Du kan lese mer om arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur på kommunens nettsider.

Sender ut digital undersøkelse i februar

I starten av februar får elever og ansatte mulighet til å svare på en digital undersøkelse på skolen. 

Foreldre til skoleelever får undersøkelsen tilsendt via Transponder. Undersøkelsen er anonym. Fristen for å svare er 9. februar.

Har hatt medvirkningsmøter

Skolene Brandbu barneskole, Fredheim, Grymyr, Jaren, Moen, Sanne og Trintom vil bli direkte eller indirekte berørt når strukturen endres. Derfor er det viktig at både ansatte, elever og foresatte får muligheten til å komme med sine innspill. I uke tre–fem har vi gjennomført medvirkningsmøter med de ansatte og FAU-ene ved disse skolene.

Andre berørte parter vil også få muligheten til å medvirke. Mer informasjon om dette kommer senere.